Logo Confraria
La Veu de la Patrona
NÚMERO 0
EDITORIAL

· ENCETEM EL VADEMECUM TECLANUM

Encetem el número Zero de La Veu de la Patrona amb l'orgull de la feina acomplida. L'objectiu marcat és clar: La Veu ha de ser plataforma d'exaltació i d'enaltiment dels prodigis de nostra Patrona, que són cada dia més extraordinaris. D'altra banda ha de servir d'element litúrgic que contribueixi a la perfecció de l'anima del devot i a la seva purificació.
El butlletí engega amb una sèrie que ens ha de portar moments de glòria eterna: els Seglars Il·lustres del Confrare :/\/\teu. L'esmentat confrare apologeta gaudeix d'una Beca Bullarium i ens ha transmès tronicu propiae aquest fragment que fa part del Vademecum Teclanum, que actualment enllesteix a la ciutat Santa. Un cop acabada, ens ha fet constar, l'ànima devota tindrà a l'abast un arsenal ben considerable per exercitar-se sense excessives traves ut et tibi Deus dabit en la meditació pia et pulchra de nostra gràcil i esveltíssima Santa. Constat queda:

·SEGLARS IL·LUSTRES:  TICO MEDINALA VEU DE LA PATRONA
Publicació Electrònica Independent

Internet: L'estàs visitant
Correu Electrònic: laveu@antaviana.com
Edita: Edicions de la Capella, SCCL.
Director: Sagristà Xavi Pastó
Redacció:Confrare :/\/\teu, abat Samuel Rocallaura, confrare Pere Aritzeta, prelat Gregori Pedralba, confrare Lluís Guiu, devot J. A. Cuatrecases, Confrare Josep Patau.
Traducció del llatí: Pare Menelau Torres.
Publicitat: Diaca Gabriel Vallabriga.

La Veu de la Patrona no es fa responsable que les informacions publicades pels seus col·laboradors o pel consell redactor satisfacin les necessitats
místiques del lector.


CONFRARIA